1. ročník NN URBAN CITY RACE 2017 (NN UCR 2017)

Hlavný organizátor:    
UCR, s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, SR, v spolupráci s  BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, SR 

Dátum: 11. Jún 2017
Lokalita: Bratislava, Slovenská republika             
Dĺžka trate: 7 km beh rozdelený do 4 prekážkových zón
Čas začiatku: 10:00 hod. Štartovať sa bude vo vlnách. Počas registrácie ste si vybrali svoju vlnu a skontrolovať si to môžete v štartovej listine.
Účastnícky limit: 1000 pretekárov
Štartové vlny: Pretekári budú štartovať každých 20 minút. Štartový čas si môžete určiť pri registrácií (v kolónke poznámka). Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk v predstihu. Tí, ktorí si štartový čas nezvolia, bude im pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 100 pretekárov. Pretekárom bude umožnené vojsť do koridoru 10 minút pred štartom vlny. Dostavte sa minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.
Tresty: Variant 30 skokov na lavičku – nesplnenie prekážky na trati. Za platný pokus sa berie výskok oboma nohami, pretekár nesmie vykročiť jednou nohou. V prípade porušenia pravidiel je skok neplatný, automaticky sa bežcovi k výslednému času priraďuje penalizácia 3 minúty za nesplnenie každej prekážky.

Prihlasovanie:

 • on-line do 10.06.2017 (20:00 hod) prostredníctvom predpredaj.skucr.sk (registrácia bude spustená 15.3.2017)
 • osobne v sobotu 10.06.2017 od 12:00 do 19:00 hod. na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
 • osobne v nedeľu 11.06.2017 od 07:30 do 09:00 hod. na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

a) Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b) Prehlásenie o zdravotnom stave,
c) Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka / vrátane prevzatia štartového balíka iného tímu ako toho, ktorého ste členom).

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info(at)ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia

 • v sobotu 10.06.2017 od 12:00 do 18:00 hod.
 • v nedeľu 11.06.2017 od 07:30 do jednej hodiny pred štartom Vašej vlny.

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Jednotlivci:

 • 25 € pri zaplatení do 15.04.2017
 • 30 € pri zaplatení do 15.05.2017
 • 35 € pri zaplatení do 09.06.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Tím (názov tímu je nutné uviesť v registrácií v položke "Názov štafety/tímu"):

 • 23 € pri zaplatení do 15.04.2017
 • 28 € pri zaplatení do 15.05.2017
 • 33 € pri zaplatení do 09.06.2017, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu info@ucr.sk. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Kategórie:

 • Jednotlivci

Muži:

  •  16 – 29 rokov (rok narodenia 1988 – 2001)
  •  30 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1987)
  •  50 – a viac rokov (rok narodenia 1967 a skôr)

Ženy:

  •  16 – 29 rokov (rok narodenia 1988 – 2001)
  •  30 – 49 rokov (rok narodenia 1968 – 1987)
  •  50 – a viac rokov (rok narodenia 1967 a skôr)
 • Tím
  • minimálne 3 členovia
  • vekový limit od 16 rokov
  • pre vyhodnotenie tímu je potrebné, aby aspoň 3 členovia dokončili preteky
  • zaznamenáva sa čas každého pretekára, výsledný čas družstva je spoločný čas troch najlepších pretekárov
  • zmiešaný tím je povolený
  • štart v rôznych vlnách je povolený

Štartový balíček obsahuje:

 • štartové číslo spolu s čipom na meranie času (čip je samostatný a je potrebné ho mať umiestnený na nohe a je vratný)
 • účastnícky batôžtek s logom podujatia
 • kompresné návleky s logom podujatia
 • tričko s logom podujatia
 • medailu po prebehu cieľom
 • občerstvenie na trati a v cieli
 • reklamné predmety od partnerov podujatia
 • zaslanie fotografií z trate
 • zaslanie SMS s výsledným časom po dobehu do cieľa
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk

Kontakty:
telefón:  00421/904 404 638
e-mail:   info(at)ucr.sk

Vecné ceny:
-   prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny
-   prvé tri tímy získajú vecné ceny
-   vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií, ak sa neumiestnia v absolútnom
    poradí

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor UCR, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.
 
Tešíme sa na Vás !!!