1. ročník NN URBAN CITY KIDS CHALLENGE 2018 (NN UCR KIDS CHALLENGE 2018)

Hlavný organizátor: Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, SR a BE COOL Bory, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

Dátum: 09. Jún 2018
Lokalita: Bratislava, Slovenská republika so štartom v centre mesta
Kategórie a prekážky:
A – od 4 do 10 rokov (rok narodenia 2008 až 2014) – 4 prekážok
B – od 11 do 15 rokov (rok narodenia 2007 až 2003) – 6 prekážok
Čas začiatku: 15:00 hod. Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (A a B) v dvoch pripravených a súbežných dráhach, samostatne najprv dievčatá potom chlapci.
Účastnícky limit: 300 detí
Tresty: Variant 5 drepov
Štartovné: Jednotná cena 5€ bez ohľadu na dátum platby.
Štartový balík obsahuje:
• štartové číslo bez čipu
• medailu po prebehnutí cieľom,
• občerstvenie po dobehu do cieľa,
• možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Prihlasovanie:
 - on-line do 06.06.2018 prostredníctvom predpredaj.sk
- osobne v sobotu 09.06.2018 od 7:30 do štartu NN UCR KIDS CHALLENGE, na mieste konania podujatia, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka.
Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu):

a) Súhlas so spracovaním osobných údajov,
b) Prehlásenie o zdravotnom stave,
c) Reverz
d) Splnomocnenie na prevzatie štartového balíka pre inú osobu (v prípade, ak preberáte štartový balík aj pre iného účastníka.

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info@ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
• v sobotu 09.06.2018 od 7:30 do štartu NN UCR KIDS CHALLENGE.

Meranie časov a výsledky: Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť. Organizátor zverejní po podujatí na www.ucr.sk mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny: Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!