PROPOZÍCIE
3. ročník NN URBAN CITY RACE 2019 (NN UCR 2019)

Hlavný organizátor: Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s BE COOL, s.r.o. a BE COOL Bory s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, SR
Dátum: 9. Jún 2019
Lokalita: Hlavné námestie, Bratislava, Slovenská republika
Dĺžka trate:  10 km s prekážkovými zónami
Čas začiatku:  09:00 hod. Štartovať sa bude vo vlnách. Počas registrácie si vyberte svoju vlnu a vaše zaradenie si môžete skontrolovať v štartovej listine.
Účastnícky limit: 800 pretekárov

Štartové vlny:   Pretekári budú štartovať každých 15 minút. Prvé dve vlny (9:00, 9:05) budú rezervované pre kategórie ELITE MUŽI, ELITE ŽENY. Vlna pre štafety je určená ako posledná, časovo v závislosti od počtu prihlásených. ELITE účastníci si priplácajú 5€ k základnému štartovnému. Štartový čas si môžete určiť pri registrácii. Informácie k štartovým vlnám budú zverejnené na webe www.ucr.sk pred podujatím. Tým, ktorí si štartový čas nezvolia, bude pridelený organizátorom. Maximálna kapacita vlny je 50 pretekárov. V jednej vlne pretekajú spoločne muži aj ženy. Pretekárom bude umožnené vojsť do koridoru 10 minút pred štartom vlny. Na podujatie sa dostavte minimálne 1 hodinu pred vašim plánovaným štartom.

Tresty:   V prípade nezdolanie prekážky je pretekár povinný absolvovať 20 burpees. Za platný pokus sa berie burpee vtedy, keď v spodnej polohe dôjde k dotyku hrudníka zeme a v hornej polohe je nutný výskok s rukami za hlavou. V prípade porušenia pravidiel je burpee neplatný.

Prihlasovanie:
- on-line do 06.06.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk
- osobne v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
- osobne v nedeľu 09.06.2018 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu):
a)   Reverz 

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info(at)ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.
 
Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
• v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
• v nedeľu 09.06.2019 od 07:30 do max. jednej hodiny pred štartom svojej vlny na na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit.
Pre detailné informácie sledujte prosím aktuality k podujatiu na web stránke podujatia                          ucr.sk

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora, má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho písomným súhlasom zaslaním mailom na adresu info(at)ucr.sk), môžete tak urobiť písomne na info(at)ucr.sk najneskôr do 31.05.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.

Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.
Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

Jednotlivci:

28 € pri zaplatení do 30.04.2019
33 € pri zaplatení do 31.05.2019
38 € pri zaplatení do 09.06.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

Tím:
26 € pri zaplatení do 30.04.2019
31 € pri zaplatení do 31.05.2019
36 € pri zaplatení do 09.06.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

ELITE: v prípade záujmu o účasť v tejto kategórií je potrebné doplatiť 5 € poplatok, ktorý je zarátaný v štartovnom.
33 € pri zaplatení do 30.04.2019
38 € pri zaplatení do 31.05.2019
43 € pri zaplatení do 09.06.2019, resp. priamo na podujatí počas prezentácie, ak nebude naplnený účastnícky limit

ŠTAFETY:
23 €/osoba bez ohľadu na dátum platby

Kategórie:

Jednotlivci
Muži:

 ELITE (kategória bez rozdielu veku)
 16 – 29 rokov (rok narodenia 1990 – 2003)
 30 – 39 rokov (rok narodenia 1980 – 1989)
 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 50 – a viac rokov (rok narodenia 1969 a skôr)

Ženy:
 ELITE (kategória bez rozdielu veku)
 16 – 29 rokov (rok narodenia 1990 – 2003)
 30 – 39 rokov (rok narodenia 1980 – 1989)
 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
 50 – a viac rokov (rok narodenia 1969 a skôr)

Tím
minimálne 3 členovia
vekový limit od 16 rokov
pre vyhodnotenie tímu je potrebné, aby aspoň 3 členovia dokončili preteky
zaznamenáva sa čas každého pretekára, výsledný čas družstva je spoločný čas troch najlepších pretekárov
zmiešaný tím je povolený
štart v rôznych vlnách je povolený


Štafety
2 členovia (môžu byť zmiešané)
rozdelená trasa na 2 časti
vekový limit od 16 rokov
odovzdávkové územie pri PKO, Dvořákovo nábrežie, Bratislava
štafetová odovzdávka prebehne odovzdaním čipu druhému účastníkovi

Štartový balíček obsahuje:
štartové číslo spolu s čipom na meranie času (čip je samostatný a je potrebné ho mať umiestnený na nohe, za čip sa platí záloha 10€, ktorá bude vrátená pri odovzdaní čipu), v prípade odpadnutia čísla bude každému pretekárovi pre prezentácií udelený náramok na ruku so štartovým číslom.
účastnícky batôžtek s logom podujatia
funkčné tričko s logom podujatia
potítko s logom podujatia
medailu po prebehu cieľom
občerstvenie na trati a v cieli
zaslanie SMS s výsledným časom po dobehu do cieľa
možnosť využiť šatne na prezlečenie
možnosť uschovať si počas behu veci v úschovni

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.ucr.sk
Kontakty: telefón:  00421/904 404 638
                       e-mail:   info(at)ucr.sk
Vecné ceny:
prvých päť ELITE mužov a žien získa price money (1. 100 €, 2. 60 €, 3. 40 €, 4. 30 €, 5. 20 €) trofej a vecné ceny
prvé tri tímy získajú vecné ceny
prvé tri štafety získajú vecné ceny
vecné ceny získajú aj víťazi jednotlivých vekových kategórií muži aj ženy
Na podujatí sa neoceňuje absolútne poradie.

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.
 
Tešíme sa na Vás !!!


PROPOZÍCIE
NN URBAN CITY KIDS CHALLENGE (NN UCR KIDS CHALLENGE)

Hlavný organizátor: Urban city race, s.r.o., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, SR, v spolupráci s    BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, SR
Dátum: 09. Jún 2019
Lokalita: Bratislava, Slovenská republika so štartom v centre mesta
Kategórie a prekážky:
A – od 4 do 7 rokov (rok narodenia 2012 až 2015) 
B – od 8 do 11 rokov (rok narodenia 2008 až 2011)
C- od 12 do 15 rokov (rok narodenia 2004 až 2007)   
Čas začiatku:  15:00 hod. Deti budú štartovať postupne podľa vekových kategórií (A, B a C) v dvoch pripravených a súbežných dráhach, samostatne najprv dievčatá potom chlapci.
Účastnícky limit: 300 detí
Tresty:   Variant 5 drepov
Štartovné:   Jednotná cena 10€ bez ohľadu na dátum platby.

Štartový balík obsahuje:
štartové číslo s čipom
tričko s logom podujatia
medailu po prebehnutí cieľom,
občerstvenie po dobehu do cieľa,
možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,

Prihlasovanie: 
on-line do 06.06.2019 prostredníctvom predpredaj.sk a ucr.sk
osobne v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
osobne v nedeľu 09.06.2019 od 7:30 do štartu NN UCR KIDS CHALLENGE, na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty (k stiahnutiu tu):)
a)   Reverz 
b)   Vyhlásenie o zdravotnom stave

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte info(at)ucr.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným "Potvrdením platby", ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: na mieste konania podujatia
• v sobotu 08.06.2019 od 12:00 do 18:00 hod. na Primaciálnom námestí, v prípade že nebude naplnený účastnícky limit
• v nedeľu 09.06.2019 od 07:30 do štartu NN UCR KIDS CHALLENGE.

Meranie časov a výsledky:
Do výsledkovej listiny budú zaradené a odmenu môžu získať iba deti, ktoré prebehnú celú vzdialenosť. Organizátor zverejní po podujatí na www.ucr.sk mená prvých troch detí vo všetkých kategóriách a mená všetkých ostatných zúčastnených detí bez uvedenia ich poradia, aby si každé dieťa mohlo vytlačiť online diplom potvrdzujúci jeho účasť na detských behoch.

Odmeny:
Prví 3 chlapci a prvé 3 dievčatá v každej vekovej kategórií získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia sa a uschovania osobných vecí v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:
V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor Urban city race, s.r.o si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.
 
Tešíme sa na Vás !!!